Corrugated Sheet Board : แผ่นกระดาษลูกฟูก

TIPAK manufactures single wall (3 layers) and double wall (5 layers) corrugated sheet board (B, C, E, A, D and BC, BA, EB, DC flute). Our boards are made from Kraft papers, the grades and quality of which range from domestic to imported materials as required by customers.

TIPAK เป็นผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกทั้งแบบ 3 ชั้น และ 5 ชั้น ลอน B, C, E, A, D และ BC, BA, EB, DC โดยมีเกรดกระดาษให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า วัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากภายในประเทศ และต่างประเทศ