Tipak Website

  1. หน้าแรก
  2. /
  3. Privacy Notice for Supplier

Privacy Notice For Supplier

ประกาศความเป็นส่วนตัว [Privacy Notice]  สำหรับ Supplier

     “บริษัท”ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบริษัทจึงจัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคู่ค้าโดยบริษัทจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคู่ค้าเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคู่ค้าจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท มีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าจึงจัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)สำหรับคู่ค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดให้คู่ค้าทราบบริษัทขอแนะนำให้คู่ค้าอ่านและทำความเข้าใจถึงประกาศดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

     

     1.คำจำกัดความ

          บริษัท หมายถึง บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) (สำนักงานใหญ่)สมุทรสาคร และ สาขาปราจีนบุรี

         Supplier หมายถึงบุคคลธรรมดา ที่เข้ามาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อขายสินค้า เพื่อให้บริการ หรือรับจ้างทำของให้แก่บริษัทหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท       

          ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ

          ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     

     2.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้

         2.1. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ อันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขาย สัญญาการให้บริการ
สัญญาจ้างทำของ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์

         2.2.เพื่อการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง อันเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท

         2.3. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายสัญญาการให้บริการ สัญญาจ้างทำของ หรือสัญญา อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท เช่น การคืนสินค้า การรับประกัน

         2.4. เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับที่ออกตามความในกฎหมาย และเพื่อการแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่

         2.5. เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภายในการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นของบริษัท

         2.6. ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทแจ้งให้ท่านทราบตามประกาศฉบับนี้ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมโดยติดต่อมายังบริษัทและบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกความยินยอมของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

          การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังกล่าวข้างต้นหากเป็นกรณีที่กฎหมาบยกำหนดให้การ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

          บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งและหากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมถือว่าบริษัทได้แจ้งรายละเอียดการประมวลผลให้เจ้าของข้อมูลทราบแล้วภายใต้ประกาศนี้

     3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและใช้     

     3.1 สำเนาบัตรประชาชน

     3.2 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

     3.3 เบอร์โทรศัพท์ส่วนบุคคล

     

     4.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล   

     บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงจากคู่ค้า

          ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวในบัตรประชาชน บริษัท ไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวโดยให้ท่านขีดฆ่าหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวได้

         ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แบบฟอร์ม เอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์กับบริษัท

     

     5.ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย

         5.1. บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยและแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยบริษัทจะกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทมิให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด

         5.2. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือแสดงข้อมูลหรือทำให้ปรากฏในส่วนอื่นใดของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เท่าที่ได้รับความยินยอมจากท่านบริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไว้เป็นความลับ เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

     

     6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 6 ปี นับแต่วันที่เลิกติดต่อในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริษัทอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและระเบียบภายในของบริษัทหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

     

     7.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิ

             (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
             (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย
             (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
             (4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
             (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้
             (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
             (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
             (8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร / ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บริษัทกำหนดและบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลและไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

     

     8.ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ( มหาชน )

     เลขที่ 44/หมู่ที่ 3 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
     จังหวัดสมุทรสาคร
 74000

     Email Address: PrivacySupplier@tipak.co.th

     หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ประกาศความเป็นส่วนตัว [Privacy Notice]  สำหรับ Supplier ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

 

 

SERVICE

LABOLATORY
ENVIROMENT
PRINTING SYSTEM

Subscribe to our newsletter & get all the latest news.

Copyright © 2018-2022 บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์. All Rights Reserved.