Tipak Website

  1. หน้าแรก
  2. /
  3. Privacy Notice For Transportation

Privacy Notice For Transportation

ประกาศความเป็นส่วนตัว ( Privacy Notice ) ของผู้รับจ้างขนส่งสินค้า และผู้สมัครรับจ้างขนส่งสินค้า

     บริษัทตระหนักให้ความสำคัญและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิ ของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผย “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งวิธีการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจใน วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับจ้างขนส่งสินค้าและผู้สมัครรับจ้างขนส่งสินค้า 

     การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล : ในการสมัครงานหรือการทำสัญญาจ้างเป็นผู้รับจ้างขนส่งสินค้าของบริษัทนั้น ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถระบุ ตัวตนของท่านได้แก่บริษัท เพื่อประมวลผลพิจารณาคุณสมบัติ รวมถึงเป็นหลักฐานในการทำสัญญาจ้างในกรณีที่ท่านผ่านการพิจารณา

     การเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น : บริษัทอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ในสื่อสังคมออนไลน์ เว็ปไซต์ บุคคลอ้างอิง หรือจากบริษัทที่ท่านเคยร่วมงาน ตามข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้ โดยได้รับความยินยอมจากท่าน

     การประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้

     ฐานสัญญา (Contract) : เมื่อท่านประสงค์จะทำการยื่นสมัครงานหรือทำสัญญาจ้างเป็นผู้รับจ้างขนส่งสินค้าของบริษัท จำเป็นที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล แก่บริษัท เพื่อบริษัทสามารถใช้ข้อมูลของท่านประมวลผลพิจารณาการสมัครงานหรือทำสัญญาจ้างได้

     ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัท อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการอย่างอื่นนอกจากการพิจารณาการสมัครงานหรือการดำเนินการ อันเกี่ยวกับผู้รับจ้างขนส่งสินค้าโดยได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามกฎหมาย

     ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการ จัดการและการจัดทำรายงานภายในบริษัท การบริหารจัดการมาตรฐานการทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงการตรวจสอบภายใน อันเป็นกรณี ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

     ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ กำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และกฎหมายอื่นที่ บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ให้อำนาจศาลสั่งให้คู่ความส่งเอกสารหรือข้อมูลในการ พิจารณาคดี เป็นต้น อันเป็นกรณีฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรักษา

     2.1 บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มใบสมัครรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งท่านได้นำส่งหรือให้รายละเอียด เพิ่มเติมต่อบริษัท

     2.2 บริษัท จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่านไว้ดังนี้

         กรณีไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลของท่านไว้ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการพิจารณาตำแหน่งว่างที่เหมาะสมในอนาคต เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี

         กรณีผ่านการพิจารณาและทำสัญญาเป็นลูกจ้างของบริษัท บริษัท จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นผู้รับจ้างขนส่งสินค้า เมื่อพ้นสภาพการเป็นผู้รับจ้างขนส่งแล้ว บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลา 10 ปี เว้นแต่กฎหมายอันเกี่ยวแรงงาน การบัญชีหรือการอื่นใดอัน เกี่ยวกับการจ้างงานได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาไว้เป็นเวลาเกินกว่าที่บริษัทกำหนด ก็ให้ทำการเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กฎหมายดังกล่าว

3.สิทธิของผู้รับจ้างขนส่งสินค้า และผู้สมัครรับจ้างขนส่งสินค้า 

ท่านมีสิทธิ 
     (1)สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูล ส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมใช้เปิดเผย
     (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     (4) สิทธิในการคัดค้าน การประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้
     (6) สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
     (8) สิทธิ ที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราช                  บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

     การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร / ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     ข้อจำกัดในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทลบ ทำลายข้อมูล ระงับ ขอให้โอน การคัดค้าน หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการพิจารณาการสมัคร การจัดสิทธิหรือสวัสดิการตามระเบียบของบริษัท หรือไม่อาจสามารถดำเนินการให้ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

4.ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 3 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Email Address: PrivacyTransport@tipak.co.th

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้รับจ้างส่งสินค้า และผู้สมัครรับจ้างขนส่งสินค้า ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

SERVICE

LABOLATORY
ENVIROMENT
PRINTING SYSTEM

Subscribe to our newsletter & get all the latest news.

Copyright © 2018-2022 บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์. All Rights Reserved.